TreeUp.nl

TreeUp.nl onderdeel van VDSTEENXXLOns bedrijf

 

TreeUp.nl is een onderdeel van VDSTEENXXL uit Valkenswaard.

Even voorstellen, wij hebben een grote winkel in Valkenswaard waar we klimmaterialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en alles op het gebied van netten, touwen, zeilen en doeken verkopen. Voor iedereen die liever vanuit hun luie stoel winkelt of die niet in de gelegenheid is om onze winkel te bezoeken hebben wij onze artikelen in onderstaande webshops ook te koop staan. Indien u vragen hebt of een offerte aan wil vragen zijn wij natuurlijk graag bereid om u per telefoon of e-mail van dienst te zijn. 

Wij wensen u, op welke manier dan ook, veel winkelplezier.


Klik hier om naar onze webshop te gaan voor al onze TreeUp producten.


 


Wij zijn ook dealer van o.a.


 

Ons Team

 

Ons team staat altijd voor u klaar met deskundig advies.
Tijdens een bezoek aan onze webshop kunt u 24/7 producten bestellen. Ook hebben wij hier een chat functie zodat een van onze medewerkers u te woord kan staan voor eventuele vragen/opmerkingen.

 


Leverancier van o.a.

  • TreeUp
  • Lanex
  • Tendon
  • Kong ITALY
  • G-plast

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden 

TreeUp.nl / VDSTEENXXL


Artikel 1 Algemeen
Op alle offertes en leveringen van TreeUp.nl / VDSTEENXXL, zijnde en hierna te noemen leverancier, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes
Alle offertes van TreeUp.nl / VDSTEENXXL zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheden duur van één maand.
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

Artikel 3 Opdrachten / Orders
Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door TreeUp.nl / VDSTEENXXL. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat. Niet functionele verschillen tussen TreeUp.nl/VDSTEENXXL en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

Artikel 4 Prijzen
De prijzen van TreeUp.nl / VDSTEENXXL zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van het tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

Artikel 5 Levertijd
De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door leverancier wordt ontvangen. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Leveringen
TreeUp.nl / VDSTEENXXL is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 7 Risico’s en transport
Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 8 Wijziging opdracht
Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever. Indien TreeUp.nl/VDSTEENXXL, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is TreeUp.nl/VDSTEENXXL gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9 Auteursrechten
De leverancier behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte netten en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10 Garantie
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert TreeUp.nl / VDSTEENXXL dat de haar verstrekte
opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.
Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is TreeUp.nl/DSTEENXXL gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

TreeUp.nl/VDSTEENXXL is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitenrechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin TreeUp.nl / VDSTEENXXL zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van TreeUp.nl / VDSTEENXXL.

Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover TreeUp.nl / VDSTEENXXL niet nakomt is TreeUp.nl / VDSTEENXXL zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van TreeUp.nl / VDSTEENXXL op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13 Bijzonder omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaart, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In bovenstaande gevallen heeft TreeUp.nl / VDSTEENXXL voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht TreeUp.nl / VDSTEENXXL vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is TreeUp.nl / VDSTEENXXL gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van TreeUp.nl / VDSTEENXXL.

Artikel 14 Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TreeUp.nl / VDSTEENXXL door zijn leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van TreeUp.nl / VDSTEENXXL niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschorst, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15 Ontbinding
Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van TreeUp.nl / VDSTEENXXL op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 16 Mailings
Bij afname van producten uit onze webshop dan wel uit de winkel zijn wij gerechtigd om u mailings dan wel nieuwsbrieven via de mail te sturen tenzij u u uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dat u dat niet wil.

Artikel 17 Geschillen
Op alle door TreeUp.nl / VDSTEENXXL gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke naar aanleiding van de door TreeUp.nl / VDSTEENXXL getroffen overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement `s-Hertogenbosch. 

Stappenplan voor het retourneren van producten:

Retourneren

Bij VDSTEENXXL zijn we overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Ondanks dat kan het zijn dat u af wil zien van uw aankoop. U heeft het recht om de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van redenen. U dient ons hiervoor binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Hierna zullen wij u een retourformulier sturen wat ingevuld bij het te retourneren product moet worden bijgesloten. Nadat wij het artikel, in de orginele verpakking, degelijk en breukvrij verpakt, in ons magazijn hebben terug gekregen zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u crediteren. De kosten voor het retourzenden zijn voor uw rekening. Onvoldoende en niet gefrankeerde pakketten worden niet aangenomen.

VOOR U OP MAAT GEMAAKTE OF GEPERSONALISEERDE PRODUKTEN KUNNEN NIET WORDEN GERETOURNEERD!

Indien u na 14 dagen een product wil retourneren kan dat alleen indien het een fabricagefout binnen de garantietermijn betreft. Ook dan verzoeken wij u vriendelijk om schriftelijk of per email contact op te nemen zodat wij u een retourformulier kunnen sturen. Na beoordeling van het product zullen wij, afhankelijk van het product en in overleg met u, het artikel laten repareren, omruilen voor een nieuw exemplaar of het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan u crediteren.

Indien u een defect heeft aan uw product buiten de garantie periode vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen overleggen hoe het een en ander op te lossen. Het is mogelijk dat een gedeelte of de gehele kosten aan u doorberekend worden.

Herroepingsrecht:

U heeft het (wettelijk) recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden, m.u.v. speciaal voor u op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde produkten, de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

- dat u het artikel, of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, fysiek hebt ontvangen

- dat u of een door u aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, het laatste artikel, bij een bestelling van meerdere produkten die afzonderlijk worden geleverd, fysiek hebt ontvangen.

- dat u of een door u aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, de laatste zending of het laatste onderdeel van een bestelling die uit verschillende zendingen en/of onderdelen bestaat, fysiek hebt ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te voeren moet u ons, VDSTEENXXL, de Vest 70, 5555XP VALKENSWAARD tel. 040-2070605 Email: info@vdsteenxxl.com, schriftelijk of per mail ondubbelzinnig verklaren dat u de overeenkomst wil herroepen. U ontvangt hierna per omgaande een retourformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, schriftelijk of via de email, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

1. Als u uw overeenkomst herroept, ontvangt u het hele aankoopbedrag welke door u is voldaan, inclusief eventuele leveringskosten en exculsief de kosten voor het retourzenden, binnen een week na ontvangst van het retourgezonden artikel in ons magazijn, van ons terug. Wij betalen u in principe met het zelfde betaalmiddel terug als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

2. De goederen dienen per omgaande, maar zeker niet later dan 14 dagen nadat u ons schriftelijk op de hoogte gesteld hebt dat u de overeenkomst wil herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

3. De kosten voor het retourzenden zijn voor uw rekening.Privacy Policy


VDSTEENXXL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacy verklaring van VDSTEENXXL geldt voor iedereen die de websites www.vdsteenxxl.com, www.JeSteigertje.nl, www.AlJeVeiligheid.nl, www.Jenetje.nl,  www.solide-ladders.nl of  www.treeup.nl  bezoekt.

 Contactgegevens:

VDSTEENXXL

www.vdsteenxxl.com
De Vest 70
5555XP Valkenswaard

040-2070605

KvK 62067877
BTW nr: NL112162034B03

  

Persoonsgegevens die wij verwerken

VDSTEENXXL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een van onze webshops dan wel in onze winkel.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdsteenxxl.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VDSTEENXXL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Voor telefonisch of e-mail contact omtrent afhandeling bestellingen

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

  

Geautomatiseerde besluitvorming

VDSTEENXXL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VDSTEENXXL) tussen zit.

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

VDSTEENXXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken bewaren wij voor een periode van tien jaar na de laatste bestelling of factuur. Dit doen wij om (terugkerende) klanten beter van dienst te zijn en de garantie op onze producten aan te kunnen bieden.

Het staat u natuurlijk vrij om u te beroepen op het recht van vergetelheid.

Dit geldt voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Email-Adres en Bankgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VDSTEENXXL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VDSTEENXXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VDSTEENXXL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vdsteenxxl.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VDSTEENXXL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

VDSTEENXXL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VDSTEENXXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vdsteenxxl.com

  

Lijst van cookies welke wij verzamelen

Onderstaand een tabel van cookies welke wij van www.vdsteenxxl.com, www.aljeveiligheid.nl, www.jenetje.nl en www.jesteigertje.nl verzamelen.

COOKIE naam

COOKIE Omschrijving

Shopping cart

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CURRENCY

Your preferred currency

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id with the store.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are currently logged into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores the Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag, which indicates whether caching is disabled or not.

FRONTEND

You sesssion ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The most recent product you have viewed.

NEWMESSAGE

Indicates whether a new message has been received.

NO_CACHE

Indicates whether it is allowed to use cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.

POLL

The ID of any polls you have recently voted in.

POLLN

Information on what polls you have voted on.

RECENTLYCOMPARED

The items that you have recently compared.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you have recently viewed.

WISHLIST

An encrypted list of products added to your Wishlist.

WISHLIST_CNT

The number of items in your Wishlist.